Jeugd & School Deinze

Jeugd & School laat zich inspireren door al wie in Deinze betrokken is op onderwijs.

Jeugd & School heeft de ambitie om Deinze en haar onderwijs te inspireren.

Een grensoverschrijdend samenwerkingsverband

Jeugd & School Deinze is een forum voor overleg en samenwerking tussen het stadsbestuur, Drugpunt, de politie van de politiezone Deinze-Zulte, het OCMW, de scholen voor secundair onderwijs, de CLB's, Opvoedingspunt Deinze, het MFC Wagenschot.

Dit breed samenwerkingsverband werd van bij het begin gesteund door het stadsbestuur van Deinze. De steun van stad Deinze werd tastbaar door onder andere de drugpreventiewerker te laten meewerken aan de ontwikkeling en de werking van Jeugd & School.

Verbinden op basis van evenwaardigheid en waardering

Dit forum heeft zich van bij de start ingezet om contexten met elkaar te verbinden: vanuit interesse voor de verschillen en gelijkenissen in inzichten en culturen tussen mensen en organisaties wordt geprobeerd om voeling met elkaar te krijgen. Voeling die we willen bouwen op evenwaardigheid en waardering. 

Zo werd de problematiek van demotivering bij jongeren in de eerste graad van het secundair onderwijs de uitnodiging om samen te werken aan DEMO – Deinze Motiveert – een project dat jongeren en leerkrachten wil inspireren in het studiekeuzeproces van jongeren.

Oplossingsgericht op basis van positiviteit

Deze waarderende houding om wat 'is', helpt om elke problematiek - zeker bij een problematiek die machteloosheid oproept - van bij het ontstaan ernstig te nemen. Zonder te graven in oorzaken van voorbije gebeurtenissen, willen we slechts de essentie kennen. Daarin zijn feiten en emoties belangrijk.

Meteen doen we de oefening om een problematiek te verzachten door er anders naar te kijken en vooral door de focus te richten om er iets mee te doen: transformeren naar nieuwe uitdagingen.

Jeugd & School ervoer de  uitsluiting van een jongere uit een school als een uitdaging voor de jongere, voor de ouders en voor de school. Vanuit een mensgerichte benadering werden vragen geformuleerd: wat heeft de leerling, de leerkracht, de school op dit moment nodig om weer samen opbouwend aan de slag te kunnen?

Een fundamenteel geloof in de talenten van (jonge) mensen

Jeugd & School wil ook wat eigentijds ‘fundamentalistisch’ zijn en zeker als het om jonge mensen gaat. Als elke medaille twee kanten heeft, dan is er aan elk gedrag dat als negatief wordt beoordeeld ook ... een positieve kant.

Als het gaat om demotivering voor school willen we op zoek gaan naar de nog ondergesneeuwde talenten. In het project DEMO – Deinze motiveert – heeft Jeugd & School aandacht voor een aantal peilers die tot de ontdekking en ontwikkeling van talenten kunnen leiden. Daarin willen we de ijongere zelf, zijn vrienden, leerkrachten, ouders een stimulerende rol geven.

Een emanciperende cultuur

De benadering door Jeugd & School heeft als toegevoegde waarde dat ze een bijdrage levert aan een nieuwe cultuur: een emanciperende cultuur die problemen transformeert naar nieuwe groeikracht en ... meer blijheid voor mensen door meer welbevinden vanuit een ervaren "quality of life".

Een totaalproject dat je 'community based' kan noemen.

Op basis van een Ministriële omzendbrief PLP41 werd de spijbelproblematiek in scholen een politieproblematiek. In een proces van overleg met de politie werd werk gemaakt van een bijzonder luik van de preventieve benadering van jongeren en hun spijbelproblematiek. Een protocol van samenwerking was het sluitstuk.

Organische groei en een beetje dromen

Jeugd & School Deinze wil de initiatieven organisch, langzaam, gedegen, op mensenmaat laten ontstaan en evolueren. Het is de ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van Deinze als 'human valley' aan de Leie. Samen inzetten op de mens in de mens vanuit een positieve visie, met geduld, met tegenwind, met waardering zonder grenzen.
De basisvragen waarop de werking van Jeugd & School gestoeld is, zijn:

  • ervaren voldoende mensen een probleem?
  • worden tussen/met jongeren bepaalde gedragingen en gewoontes als probleem ervaren?
  • is er probleembewustzijn bij alle partijen?
  • is er bereidheid om de leerkrachtige elementen in een problematiek te verkennen?
  • is er bereidheid om op zoek te gaan naar positieve elementen in die situaties die anders (positief) evolueerden dan verwacht en om die uit te vergroten?
  • is er bereidheid om aan participatieve en offensieve preventie te doen met zoveel mogelijk betrokkenen?
  • is de bereidheid er om jongeren mee te betrekken in de zoektocht naar inzichten of kunnen we verschillende inzichten samenbrengen tot nieuwe inzichten en doelstellingen waarmee de jongere verder wil?

Zo vonden scholen, Jeugd & School en het Pedagogisch Centrum Wagenschot elkaar om scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders te laten nadenken over het voorkomen van een definitieve uitsluiting uit de school. Het project Tijdstap kreeg de aandacht van Dr. Franky D'Oosterlinck van OC Nieuwe Vaart en van de UGent en mondt uit in een boek ‘Samen schooluitval voorkomen’. Het boek verscheen bij uitgeverij Lannoo op 22 september 2015.

Durven delen en community based

Zou de waarderende en evenwaardige benadering van elke deelnemer aan het overleg van Jeugd & School aan elke deelnemer ook het nodige vertrouwen geven om de eigen-aardige kijk op dingen te durven delen? Ook al weet die deelnemer dat wat in Jeugd & School gedeeld wordt van dan af behoort tot het gemeenschappelijk denkgoed van iedere deelnemer. Die mag de vrijheid nemen om ermee aan de slag te gaan en er verrijkt mee terug te keren. Graag om opnieuw te delen.

Deze elementen zijn waarden geworden! Zou het kunnen dat dit mee helpt te bouwen aan een nieuwe cultuur in een gemeenschap?

Community based en/of omgekeerd? Jeugd & School leert van de 'gemeenschap waarin het functioneert'. Gaat er ook inspiratie over van Jeugd & School op die gemeenschap?